اعضای هیئت مدیره

مجيد اعظمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمد ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا جاوید

عضو هیئت مدیره

عباس امین

عضو هیئت مدیره

هادی امیر شقاقی

عضو هیئت مدیره