اعضای هیئت مدیره

حمید مرادی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمد ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا جاوید

عضو هیئت مدیره

عباس امین

عضو هیئت مدیره

هادی امیر شقاقی

عضو هیئت مدیره