آخرین اخبار
۸ شهریور ۱۳۹۴

دعوتنامه شركت در مناقصه شماره 94012

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد " تامين اقلام و اجرای عملیات ساخت و احداث هشت دستگاه مخزن ذخيره سازي قیر و یک دستگاه مخزن ذخیره سازی آب آتش نشانی به همراه لوله کشی های مربوطه در سايت شركت پالايش نفت جي واقع در زون نفتی بندر شهید رجایی" را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. شرايط مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

آخرین اخبار
۳ شهریور ۱۳۹۴

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي تامين كننندگان

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "ساخت ، تست ، حمل ، نصب و راه‌اندازي پكيج كامل روغن داغ شامل : اويل هيترها ، پمپ هاي سير كوله و تغذيه ، مخازن انبساط و ذخيره و سيستم كامل فرما و كنترل پروژه مخازن ذخيره سازي قیر در سايت شركت پالايش نفت جي واقع در زون نفتی بندر شهید رجایی" را به تامين كننده واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرین اخبار
۴ مرداد ۱۳۹۴

كسب گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار

شركت پالايش نفت جی برای يكسال ديگر موفق به كسب گواهينامه ی تمديد و افزايش اسكوپ داده تاييد صلاحيت مربوط به آزمايشگاه همكار از سوی سازمان ملی استاندارد ايران گرديد.

آخرین اخبار
۴ مرداد ۱۳۹۴

دريافت مجوز كاربرد علامت استاندارد برای توليد انواع قير PGوACبه عنوان اولين واحد توليد كننده ی قير در ايران

شركت پالايش نفت جی برای اولين بار در ايران موفق به اخذ مجوز كاربرد علامت استاندارد در خصوص قيرهای خالص بر اساس عملكرد PG58,PG64وPG70از سوی سازمان ملی استاندارد ايران گرديد.

آخرین اخبار
۱۰ تیر ۱۳۹۴

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي پيمانكاران

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "تامين اقلام و اجرای عملیات تکمیلی (از جمله : محوطه سازي ، ابنيه و ساختمان ، تاسيسات جانبي ، لوله كشي) پروژه مخازن ذخيره سازي قیر در سايت شركت پالايش نفت جي واقع در زون نفتی بندر شهید رجایی" به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.