آخرین اخبار
۴ مرداد ۱۳۹۴

كسب گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار

شركت پالايش نفت جی برای يكسال ديگر موفق به كسب گواهينامه ی تمديد و افزايش اسكوپ داده تاييد صلاحيت مربوط به آزمايشگاه همكار از سوی سازمان ملی استاندارد ايران گرديد.

آخرین اخبار
۴ مرداد ۱۳۹۴

دريافت مجوز كاربرد علامت استاندارد برای توليد انواع قير PGوACبه عنوان اولين واحد توليد كننده ی قير در ايران

شركت پالايش نفت جی برای اولين بار در ايران موفق به اخذ مجوز كاربرد علامت استاندارد در خصوص قيرهای خالص بر اساس عملكرد PG58,PG64وPG70از سوی سازمان ملی استاندارد ايران گرديد.

آخرین اخبار
۱۰ تیر ۱۳۹۴

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي پيمانكاران

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "تامين اقلام و اجرای عملیات تکمیلی (از جمله : محوطه سازي ، ابنيه و ساختمان ، تاسيسات جانبي ، لوله كشي) پروژه مخازن ذخيره سازي قیر در سايت شركت پالايش نفت جي واقع در زون نفتی بندر شهید رجایی" به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرین اخبار
۲۳ خرداد ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی شماره94007

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "خريد كابل و مفصل حرارتي براي اجراي عمليات برق رساني بخشي از محوطه مجتمع قيرسازي" خود را با مشخصات ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي از فروشنده واجد شرايط خريداري نمايد .

آخرین اخبار
۲۳ خرداد ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی شماره 94006

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد " خريد 000ر200 عدد پلمپ براي پلمپ نمودن تانكرهاي قير فله " خود را با مشخصات ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي از فروشنده واجد شرايط خريداري نمايد .