آخرین اخبار
۱۰ تیر ۱۳۹۴

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي پيمانكاران

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "تامين اقلام و اجرای عملیات تکمیلی (از جمله : محوطه سازي ، ابنيه و ساختمان ، تاسيسات جانبي ، لوله كشي) پروژه مخازن ذخيره سازي قیر در سايت شركت پالايش نفت جي واقع در زون نفتی بندر شهید رجایی" به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرین اخبار
۲۳ خرداد ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی شماره94007

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "خريد كابل و مفصل حرارتي براي اجراي عمليات برق رساني بخشي از محوطه مجتمع قيرسازي" خود را با مشخصات ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي از فروشنده واجد شرايط خريداري نمايد .

آخرین اخبار
۲۳ خرداد ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی شماره 94006

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد " خريد 000ر200 عدد پلمپ براي پلمپ نمودن تانكرهاي قير فله " خود را با مشخصات ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي از فروشنده واجد شرايط خريداري نمايد .

آخرین اخبار
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

آگهي مزايده عمومی شماره 94005

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد حدود 1000 تن ورق ضايعاتي خود را از طريق مزايده به فروش رساند .

آخرین اخبار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

آگهي مناقصه عمومی شماره 94004

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد " تهيه ، طبخ و توزيع سه وعده غذايي (صبحانه ، نهار و شام) در مجتمع قيرسازي شركت پالايش نفت" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.