آخرین اخبار
۹ شهریور ۱۳۹۳

مناقصه عمومي سيستم سطح سنج مخازن

برگزاري مناقصه عمومي "تامين ، نصب و راه اندازي نوزده مجموعه سيستم سطح سنج مخازن ذخيره سازي قير به همراه تجهيزات جانبي مربوطه "