آخرین اخبار
۱۵ شهریور ۱۳۹۳

آگهي مناقصه عمومي شماره 93008

مناقصه عمومي "بررسي و مطالعه آسيب پذيري و مقاوم سازي كليه تاسيسات و ساختمان هاي واقع در مجتمع قيرسازي شركت پالايش نفت جي"