آخرین اخبار
۲۶ آبان ۱۳۹۳

حضور در ششمين همايش ملي قير وآسفالت ايران

از 27 تا 29 آبان ماه 1393 در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در تهران از ساعت 9:00 الي 17:00

آخرین اخبار
۲۰ آبان ۱۳۹۳

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28/03/1393

آخرین اخبار
۲۰ آبان ۱۳۹۳

آگهي مزايده عمومي شماره 93019

مزايده 300 تن آهن‌آلات ضايعاتي

آخرین اخبار
۲۰ آبان ۱۳۹۳

آگهي مزايده عمومي شماره 93020

مزايده 1800 تنDeoling ضايعاتي(به صورت فله)

آخرین اخبار
۲۰ آبان ۱۳۹۳

آگهي مزايده عمومي شماره 93017

مزايده 1000 تن ورق ضايعاتي سرد روغني با تلرانس وزني 25% +/-