اخبار و رویدادها

   [بازگشت]
آگهی مزایده عمومی
۴ / ۱۰ / ۱۳۹۶

آگهي مزايده عمومي شماره 1

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد چهار دستگاه آپارتمان مسکونی خود را واقع در تهران ، منطقه اختیاریه شمالی ، به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند .

رديف

متراژ هر دستگاه

مبلغ پايه كارشناسي به ازاي هر دستگاه آپارتمان

1

201.63 مترمربع

000ر480ر356ر19 ريال

2

201.83 متر مربع

000ر020ر972ر18 ريال

3

198.94 مترمربع

000ر162ر362ر18 ريال

4

196.30 مترمربع

000ر200ر452ر18 ريال

هر رديف از جدول فوق به صورت مجزا قابل فروش مي باشد.

- زمان دريافت اسناد : از تاریخ 10/10/96 لغایت 12/10/96 .

- زمان بازدید از آپارتمان‌ها : مورخ 12/10/96 . (با هماهنگي قبلي و پس از دريافت اسناد مزايده)

- آخرين مهلت تكميل اسناد و ارائه پيشنهاد مالي : حداكثر تا تاریخ 13/10/96 .

- نحوه پرداخت : 30% از مبلغ كل هر دستگاه هنگام عقد قرارداد و الباقی مبلغ همزمان با انتقال سند قطعی و تحويل واحد آپارتمان ، از خريدار دريافت خواهد شد.

متقاضيان شركت در مزايده (اعم از حقيقي و حقوقي) مي بايست توانايي ارائه تضمين شركت در مزايده به شرح ذيل را دارا باشند:

- تضمين شركت در مزايده: يك فقره چك،به ازاي هر دستگاه آپارتمان به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

رديف

متراژ آپارتمان

مبلغ چك تضمين جهت ارائه پيشنهاد قيمت

1

201.63 مترمربع

000ر000ر300 ريال

2

201.83 متر مربع

000ر000ر300 ريال

3

198.94 مترمربع

000ر000ر300 ريال

4

196.30 مترمربع

000ر000ر300 ريال

- محل دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت: تهران،‌‌ميدان شيخ‌بهايي،خيابان‌سئول،نرسيده به تقاطع‌ياسمي،كوچه‌چهارم،پلاك1تماس:83394128 دبيرخانه كميسيسون‌معاملات خانم مسعودي.

* بازديد از آپارتمان هاي فوق تنها براي دريافت كنندگان اسناد و پس از هماهنگي ، امكان پذير مي باشد.

براي دريافت اسناد مزايده ، ارائه كارت شناسايي معتبر و ذكر شماره مزايده الزامي است .


آگهي مزايده عمومي شماره 2

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد يك قطعه زمين در شهرتهران ، خيابان آفريقا، به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند .

رديف

متراژ زمين

مبلغ پايه كارشناسي

1

655.50

000ر000ر000ر100 ريال

- زمان دريافت اسناد : از تاریخ 10/10/96 لغایت 12/10/96 .

- زمان بازدید : مورخ 12/10/96 . (بازديد پس از دريافت اسناد مزايده امكان پذير مي باشد)

- آخرين مهلت تكميل اسناد و ارائه پيشنهاد مالي : حداكثر تا تاریخ 13/10/96 .

- نحوه پرداخت : 30% از مبلغ كل پس از عقد قرارداد و الباقی مبلغ همزمان با انتقال سند قطعی ، از خريدار دريافت خواهد شد.

متقاضيان شركت در مزايده (اعم از حقيقي و حقوقي) مي بايست توانايي ارائه تضمين شركت در مزايده به شرح ذيل را دارا باشند:

- تضمين شركت در مزايده: يك فقره چك به مبلغ 000ر000ر300 (سيصد ميليون) ريال در وجه شركت پالايش نفت جي .

- محل دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت: تهران،‌‌ميدان شيخ‌بهايي،خيابان‌سئول،نرسيده به تقاطع‌ياسمي،كوچه‌چهارم،پلاك1 تماس:83394128 دبيرخانه كميسيسون‌معاملات خانم مسعودي .

* بازديد از آپارتمان هاي فوق تنها براي دريافت كنندگان اسناد و پس از هماهنگي ، امكان پذير مي باشد.

براي دريافت اسناد مزايده ، ارائه كارت شناسايي معتبر و ذكر شماره مزايده الزامي است .


آگهي مزايده عمومي شماره 3

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد يك قطعه زمين در شهر مشهد ، بلوار وكيل‌آباد ، به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند .

رديف

متراژ زمين

مبلغ پايه كارشناسي

1

689.10

000ر000ر000ر26 ريال

- زمان دريافت اسناد : از تاریخ 10/10/96 لغایت 12/10/96 .

- آخرين مهلت تكميل اسناد و ارائه پيشنهاد مالي : حداكثر تا تاریخ 13/10/96 .

- نحوه پرداخت : 30% از مبلغ كل پس از عقد قرارداد و الباقی مبلغ همزمان با انتقال سند قطعی ، از خريدار دريافت خواهد شد.

متقاضيان شركت در مزايده (اعم از حقيقي و حقوقي) مي بايست توانايي ارائه تضمين شركت در مزايده به شرح ذيل را دارا باشند:

- تضمين شركت در مزايده: يك فقره چك به مبلغ 000ر000ر300 (سيصد ميليون) ريال در وجه شركت پالايش نفت جي .

- محل دريافت اسناد مزايده ، هماهنگي بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت: هماهنگي با خانم مسعودي دبيرخانه كميسيون معاملات به شماره تماس 83394128 -021 صورت پذيرد.

براي دريافت اسناد مزايده ، ارائه كارت شناسايي معتبر و ذكر شماره مزايده الزامي است .