مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها

ماموریت

ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم. دانش تخصصی ،كاركنان كارآمد ، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.

چشم‌انداز

تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400

ارزشها

  • کار گروهی ، تعامل سازمانی و نتیجه گرائی
  • حفظ کرامت انسانی
  • صداقت فردی و سلامت سازمانی
  • تعهد به كیفیت
  • مسئولیت پذیری و تعهد به منافع سازمان
  • حفظ متوازن منافع ذینفعان
  • رعایت الزامات زیست محیطی