مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها

ماموریت

ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده‌های نفتی مطابق با استاندارد‌های معتبر جهانی فعالیت می‌كنيم. دانش تخصصی، كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت است.

چشم‌انداز

تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400

ارزش ها

  • کار گروهی، تعامل سازمانی و نتیجه گرايی
  • حفظ کرامت انسانی
  • صداقت فردی و سلامت سازمانی
  • تعهد به كیفیت
  • مسئولیت پذیری و تعهد به منافع سازمان
  • حفظ متوازن منافع ذینفعان
  • رعایت الزامات زیست محیطی